và đó là florentino

và đó là florentino

Federico Valverde: Là ngọn giáo, và cũng là tấm khiên【và đó là florentino】:Federico Valverde: Thiên